הדרך החוקית לביטול צוואה! עורך דין שרון סגל מסביר כיצד ניתן לבטל צוואה ומאילו סיבות...
ביטול צוואה לפי חוק - רוצה לדעת איך לבטל צוואה?
x דיווח על תקלה
תאור תקלה:
שם:
דואר אלקטרוני:

 מרכז המידע להליכי
גירושין ודיני משפחה
בהנהלת עו"ד שרון סגל
בהנהלת עו"ד
שרון סגל

להתגרש בתנאים שלך! פתרונות יצירתיים בענייני משפחה
וגירושין בהתאמה אישית עבורך
תמיד למען הזכויות שלך יעוץ מומחים בנושא ירושה וצוואה
ופתרון אפקטיבי לסכסוכי ירושים
לחזק את הזוגיות! הסכם ממון הוא הבטחון שלך
לעתיד שקט ורגוע
שמירה על האינטרסים שלך! הדרך לפירוק השיתוף
בליווי משפטי אישי ובהליך מזורז
נסיון ואסטרטגיה מנצחת! הדרך המהירה והאפקטיביות
לחלק את הרכוש המשותף שלכם!
x

סיוע משפטי למתגרשים צוואות וירושות חלוקת רכוש פירוק שיתוף הסכמי ממון


הדרך החוקית לביטול צוואה

Hebrew
תאריך: 10/08/2015 10:07   

הליך ביטול צוואה אינו דבר של מה בכך, וחשוב להבין כי לצורך ביטולה יש לעקוב בקפדנות אחר הוראות החוק וכללים נוספים שנקבעו בפסיקה ענפה של בית המשפט לענייני משפחה.

צוואה הינה מסמך משפטי במסגרתו מורה האדם הפרטי כיצד יחולק רכושו לאחר מותו. על מנת שהצוואה תיכנס לתוקף, היא חייבת להיערך בהתאם להוראות חוק הירושה.

מטבע הדברים, במידה והצוואה נערכה בניגוד להוראה כלשהי מהוראות החוק, אזי היא לא תיכנס לתוקף ודינה להתבטל.

עם זאת, יש להבחין בין מצבים בהם כל הצוואה תבוטל, לבין מצבים בהם ניתן לבטל רק סעיפים ספציפיים בלבד של הצוואה, וזאת בהתאם לנסיבותיו של כל מקרה ומקרה.

לפיכך, ביטול של סעיף כלשהו אינו מביא לביטול כל יתר סעיפי הצוואה, אלא כאשר המדובר בסעיפים שקשורים קשר בל ינתק בסעיפים שבוטלו, או כאשר המצווה לא היה רוצה בהם בלעדי הסעיפים שבוטלו. כך קובע סעיף 38 (ב) לחוק.

את הפגמים שיכולים להוות עילה לבטלות הצוואה ניתן לחלק עקרונית לשני סוגים עיקריים:

  • פגמים טכניים-פרוצדראליים אשר נפלו בעת עריכת הצוואה, ולרבות פגמים אשר נוגדים את ההוראות בדבר אופן צורתה הטכנית של הצוואה.
  • פגמים מהותיים אשר עוסקים בכשירותו של המצווה ובמצבו המנטאלי והנפשי בעת עריכת הצוואה, וכן בתוכנם המהותי של סעיפי הצוואה.

דוגמאות לפגמים טכניים-פרוצדוראליים

חוק הירושה מונה ארבעה סוגים של צורת עריכת צוואה, תוך שהוא מפרט לגבי כל אחד ואחד מהן את התנאים לעריכתן: צוואה בכתב, צוואה בפני עדים, צוואה בפני רשות, וצוואה בעל פה המכונה גם צוואת שכיב מרע.

הפגמים הטכניים שעלולים ליפול בעת עריכת צוואות אלו הינם איפוא שונים ומגוונים, בהתאם לתנאים המפורטים בחוק באשר לאופן עריכת כל צוואה.

כך, לדוגמא, כאשר מדובר בצוואה בכתב יד – פגמים אלו יכולים להתרחש במקרה בו הצוואה לא נכתבה כולה בכתב ידו של המוריש, או לא נשאה תאריך ו/או חתימה בכתב ידו.

כאשר המדובר בצוואה בעדים – במקרה בו הצוואה נערכה בנוכחות עד אחד בלבד, או שהיא נערכה בנוכחות שני העדים, אך הם לא נכחו בו זמנית. כאשר מדובר בצוואה בפני רשות - כאשר הצוואה לא הוקראה בפי המצווה על מנת שיאשר את תוכנה. וכאשר המדובר בצוואה בעל פה - במקרה בו המצווה, שכיב המרע, נותר בחיים בחלוף חודש ממועד עריכת הצוואה.

יחד עם זאת, סעיף 25 (א) לחוק קובע כי גם אם נפל באופן עריכת הצוואה פגם טכני כלשהו בניגוד להוראות החוק, אזי במידה והתקיימו בה מרכיבי היסוד בצוואה, ולא היה לבית המשפט ספק כי היא אכן משקפת את רצונו החופשי והאמיתי של המצווה, אזי רשאי בית המשפט, בהחלטה מנומקת, לקיים את הצוואה ולא לבטלה.

סעיף 25 (ב) לחוק מפרט מהם אותם מרכיבי היסוד בצוואה:

(1)   בצוואה בכתב יד - הצוואה כולה כתובה בכתב ידו של המצווה.
(2)   בצוואה בעדים - הצוואה בכתב והמצווה הביאה בפני שני עדים.
(3)   בצוואה בפני רשות - הצוואה נאמרה בפני רשות או הוגשה לרשות, על ידי המצווה עצמו.
(4)   בצוואה בעל פה - הצוואה נאמרה על ידי המצווה עצמו בפני שני עדים השומעים את לשונו בעת שהיה שכיב מרע או בעת שראה את עצמו, בנסיבות המצדיקות זאת, מול פני המוות.

כמו כן, כאשר מדובר בטעות שנפלה בעת עריכת הצוואה, יש להבדיל בין טעות טכנית לטעות מהותית:

כאשר המדובר בטעות טכנית – כגון טעות סופר או טעות בתיאורו של אדם או של נכס, בתאריך, במספר, בחשבון וכד', ואפשר לקבוע בבירור את כוונתו האמיתית של המצווה, אזי אין לבטל את הצוואה, אלא הטעות תתוקן ע"י הרשם לענייני ירושה או בית המשפט לענייני משפחה, במידה והעניין הועבר אליו. כך קובע סעיף 32 לחוק.

כאשר המדובר בטעות מהותית - אם אפשר לקבוע בבירור מה היה המצווה מורה בצוואתו אילמלא הטעות, יתקן בית המשפט לפי זה את דברי הצוואה, ואם הדבר בלתי אפשרי – ההוראה בטלה. כך קובע סעיף 30 (ב) לחוק.

כמו כן, הוראת צוואה סתומה, שלא ניתן להבין את משמעותה, או שלא ברור ממה למי ציווה המצווה או מה ציווה – אף היא בטלה, לפי סעיף 33 לחוק.

דוגמאות לפגמים מהותיים

כאמור, הפגמים המהותיים עוסקים בכשירותו של המצווה ובמצבו המנטאלי והנפשי בעת עריכת הצוואה, וכן בתוכנם של סעיפי הצוואה.

התנאי המרכזי לכניסתה של הצואה לתוקף מתייחס לכשירותו הנפשית והמנטאלית של המצווה, וקובע שהצוואה  חייבת להיערך מרצונו החופשי והמלא של המצווה, ללא כל השפעה זרה, וכשהוא בדעה צלולה לחלוטין.

בהתאם לכך קובע סעיף 26 לחוק שצוואה שנעשתה על ידי קטין או על ידי מי שהוכרז פסול-דין או שנעשתה בשעה שהמצווה לא ידע להבחין בטיבה של צוואה - בטלה.

כמו כן, סעיף 30 (א) לחוק קובע כי הוראת צוואה שנעשתה מחמת אונס, איום, השפעה בלתי הוגנת, תחבולה או תרמית – אף היא בטלה. עוד קובע סעיף 35 לחוק כי הוראת צוואה, פרט לצוואה בעל-פה, אשר מזכה את מי שערך אותה או היה עד לעשייתה או לקח באופן אחר חלק בעריכתה – בטלה, וזאת מתוך אותו החשש שאותם מוטבים בעצם השפיעו שלא כדין על המצווה להוריש להם את רכושו, ובניגוד לרצונו החופשי.

לגבי תכני הצוואה, סעיף 34 לחוק קובע כי  הוראת צוואה שביצועה בלתי חוקי, בלתי מוסרי או בלתי אפשרי – אף היא בטלה.

הליך ביטול הצוואה

ביטול הצוואה יכול להיעשות באמצעות המצווה עצמו, או על ידי גורם אחר שאינו המצווה, וזאת באמצעות הגשת התנגדות לבקשה לצו קיום הצוואה.

כאשר המדובר בביטול על ידי המצווה עצמו, קובע סעיף 36 לחוק כי המצווה רשאי לבטל את הצוואה באמצעות אחת מהדרכים הבאות:

(א) ביטול במפורש באותה צורה שבה נערכה הצוואה:

ביטול צוואה בכתב יד - על המצווה לערוך כתב ביטול, ולציין בו בכתב ידו שהצוואה בטלה, בצירוף תאריך וחתימה.
ביטול צוואה בעדים - על המצווה לערוך כתב ביטול, בו יציין את הצהרתו בדבר הביטול, תאריך, וחתימתו בפני שני עדים, שגם יחתמו על כתב הביטול.
ביטול צוואה בפני רשות - על המצווה להצהיר על ביטול הצוואה בפני נציג הרשות או להגיש לה כתב ביטול, תוך שנציג הרשות מקריא בפניו את דבר הביטול, והוא מאשר זאת.  
ביטול צוואה בעל פה - על המצווה להצהיר בעל פה כי הוא מבטל את צוואתו בפני שני עדים המבינים את לשונו.   
 
(ב) השמדת הצוואה, הואיל וקיימת חזקה על פי סעיף 36 (א) לחוק כי "השמיד המצווה את הצוואה, חזקה עליו שהתכוון בכך לבטלה".

(ג) עריכת צוואה חדשה, גם אם אין בה ביטול מפורש של צוואה קודמת, וזאת במידה שהוראות הצוואה החדשה סותרות את הוראות הצוואה הקודמת, ולא מוסיפות עליה.

קראו עוד: תנאים מקדימים לפני התנגדות לביצוע צוואה

לחצו כאן לפניה וקבלת ייעוץ משפטי בענייני צוואה!


הליכי גירושין פורום משפחה יצירת קשר 052-2226699